Retningslinjer og arbeidsoppgaver for medlemmer av havnekomiteen

 1.            Beskrivelse av havnekomiteen

 

Havnekomiteen består av følgende medlemmer:


 • Leder
 • Bryggeoppmann pir 1
 • Bryggeoppmann pir 2
 • Bryggeoppmann pir 3
 • Bryggeoppmann pir 4
 • Oppmann hus og landanlegg

Disse retningslinjene er utarbeidet for å gi medlemmene i havnekomiteen en oversikt over de viktigste arbeidsoppgavene disse vervene innebærer. Det forventes i tillegg at den enkelte oppmann tar ansvar og iverksetter tiltak om det avdekkes behov utover nedenstående retningslinjer.

 

 2.            Leder


Leder av havnekomiteen

 • har ansvar for å gjennomføre de til enhver tid vedtatte tiltak
 • har ansvar for å informere styret om hvordan tilstanden i havna og anleggene til enhver tid er
 • har ansvar for å føre dugnadstimelister samt å innkalle medlemmene til dugnad
 • skal påse at alle medlemmer får lik sjanse til å arbeide vedtatte timer
 • er nestleder i styret
 • er havnekomiteens ”talerør” i styret i foreningen
 • har ansvar for å holde møter med resten av komiteen for å informere om tiltak som årsmøtet/styret har vedtatt å iverksette
 • skal levere årsberetning fra havnekomiteen til styret etter sesongslutt og senest 1.desember
 • skal levere skriftlig rapport til styret om tilstanden samt forslag til tiltak for kommende år, senest innen 1.desember

 

3.            Bryggeoppmann

 

Bryggeoppmann har


 • ansvar for tildelt pir
 • ansvar for at bryggene til enhver tid er i forsvarlig stand
 • har plikt til å gi beskjed til leder av havnekomite/styret dersom det oppdages at noe er galt
 • har ansvar for å utbedre skade eller uregelmessighet umiddelbart dersom dette er mulig
 • har plikt til å lede og utføre de oppgavene leder av havnekomiteen/styret pålegger
 • ansvar for at bryggene til enhver tid holdes fri for snø på vinters tid (kan da henvende seg til leder av havnekomite og be om at det blir kalt ut folk på dugnad)
 • bør vær tilstede ved dugnader som foregår på ”hans” brygge
 • skal etter hver sesong eller senest 1. november avgi rapport til leder av havnekomiteen hva som må gjøres av vedlikehold og nye ting kommende sesong
 • ansvar for å følge rutine for ettersyn og vedlikehold for bryggeanlegg

 4.            Ettersyn og vedlikeholdsrutine for bryggeanlegg

 

Denne rutine er ment å dekke ettersyn og vedlikehold av bryggeanlegg med tilhørende landfeste og landgang, samt fortøyning.


 1. alle skruforbindelser (bolter, muttere etc) skal ettersees og ettertrekkes 1 gang pr. år
 2. alt treverk på brygger, utliggere og landganger skal smøres med terrassebeis ved behov
 3. fortøyninger som er tilgjengelige fra bryggene skal inspiseres/sjekkes visuelt minst 1 gang pr. år
 4. fortøyningslodd, tau og kjetting skal inspiseres av dykker/miniubåt minst hvert 5.år
 5. vannpostene som er montert på bryggene skal avstenges og sikres på en slik måte at de ikke fryser i stykker om vinteren
 6. landganger, brygger og utliggere skal holdes fri for snø, ansvaret for dette ligger hos leder av havnekomiteen og oppmann for hver pir
 7. belysningen på bryggene må holdes i orden, mørke lamper må byttes umiddelbart, dette er spesielt viktig på betongbrygga (pir 1), pga sikkerheten for tilreisende, og for annen ferdsel
 8. redningsbøyer må kontrolleres minst 1 gang pr. år. Disse skal være i orden og må byttes eller repareres dersom det oppdages feil eller mangler


 5.            Oppmann hus og anlegg på land

 

Oppmann for hus/anlegg på land har:


 • ansvar for at huset blir holdt i orden innvendig og utvendig iht. liste med kontrollpunkter for klubbhus (pkt. 6)
 • ansvar for at de omkringliggende anleggene, parkeringsplass, tilkomstvei, terrasse og kai til enhver tid er i orden
 • ansvar for at friområdet ”Fagerholmen” til enhver tid er i orden, dette innebærer plenklipping, beplanting, ugressluking, vedlikehold av bord/benker etc
 • plikt til å lede og å utføre de oppgavene som leder av havnekomiteen/styret pålegger vedkommende
 • ansvar for etter hver sesong eller senest 1.november, avgi rapport til leder av havnekomiteen hva som må gjøres av nye ting og behov for vedlikehold for kommende sesong

 6.            Ettersyn og vedlikeholdsrutine for klubbhus

 

Oppmann for hus/anlegg på land

                        

 • skal til enhver tid påse at det er ryddig og rent i klubbhuset
 • er ansvarlig for at huset vaskes etter hver dugnad/tilstelning, dette inkluderer også vasking av kopper og kar samt tømming av oppvaskmaskin (ev. sette på)
 • er ansvarlig for at toalett/dusj vaskes minst hver 14. dag i sesongen
 • er ansvarlig for at det er toalettpapir, tørkepapir og såpe tilgjengelig på toalett/dusj. Dersom det blir tomt for noe av dette, skal oppmann gi beskjed til den som har ansvar for innkjøp slik at det blir kjøpt inn nytt
 • er ansvarlig for at det i vinterhalvåret blir måket snø av trapp og handicaprampe
 • er ansvarlig for at det i vinterhalvåret er tilstrekkelig temperatur inne slik at det ikke er fare for at vann/avløp fryser (temperatur stilles på 10° C – gjøres i sikringsskapet)
 • er ansvarlig for å lede arbeidet når større dugnadsjobber skal utføres på klubbhuset
 • er ansvarlig for å komme med innspill/forslag til leder av havnekomiteen/styret om forbedringer/tiltak for klubbhuset

 7.            Innkjøp


Leder og medlemmer av havnekomiteen skal, når det er nødvendig å foreta innkjøp av varer, materialer og verktøy som behøves til å utføre bestemte arbeidsoppgaver, ta kontakt med styret for å få godkjent nødvendig innkjøp.


Ved behov for større innkjøp, må kostnadsoverslag forelegges styret for godkjenning.


Etter at innkjøp er godkjent, skal den som foretar innkjøpet, sørge for at faktura merkes med navn på innkjøper.