Vedtekter og havnereglement for Bangsund Båtforening småbåthavn

VEDTEKTER FOR BANGSUND BÅTFORENING

1.      NAVN OG FORMÅL:


§1.

Foreningens navn er Bangsund Båtforening.


§2.

Båthavna eies av Bangsund Båtforening og administreres av styret og havnekomiteen. Havnekomiteen består av leder og 5 medlemmer. 4 av medlemmene har ansvar for hver sin pir, og en har ansvar for anleggene som er landbaserte. Leder samt 2 av medlemmene uttrekkes ved valget i 1995 slik at 3 av komiteens medlemmer blir sittende ved nytt valg.


§3.

Bangsund Båtforening er tilknyttet Kongelig Norsk Båtforbund gjennom kollektivt medlemskap.

Bangsund Båtforenings formål er å samle båtinteresserte i arbeidet for å:

 • skape og vedlikeholde et godt båtmiljø i en sikker båthavn og opplagsplass
 • utbre kjennskap til det lokale farvannet ved turer og felles arrangementer
 • sikre friarealer og bedre muligheten for å bruke disse
 • bekjempe forurensing av sjø og strender
 • utbre kunnskap om sjøvett, båtliv og båtmateriell
 • arrangere kurs og konkurranser som prøver deltagernes sjømannskap og materiellets kvalitet
 • samarbeide med lokale myndigheter for å løse aktuelle oppgaver innen rammen av formålet

Bangsund Båtforening skal videre følge utviklingen nøye og ta opp oppgaver hvis løsning antas å være til medlemmenes gavn.2.      MEDLEMSSKAP

 §4.

Som medlem kan styret oppta enhver båtinteressert som vil arbeide for Bangsund Båtforenings formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være styret i hende innen 1.januar.


§5.

Medlem som ved sin oppførsel virker til skade for foreningen, kan av styret, etter gitt varsel, ekskluderes. Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.


3.      KONTINGENT


§6.

Årsleie og kontingent følger kalenderåret. Den må være betalt senest 30. mars. Oversittes fristen med mer enn 14 dager etter gitt varsel, vil medlemskapet opphøre og båtplassen inndratt for vedkommende medlem. 

§7.

Kontingenten fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall.


4.      FORENINGENS ORGANER


§8

Bangsund Båtforenings administrative organer er:

 1. Årsmøtet
 2. Styret
 3. Faste komiteer

§9

Årsmøtet er foreningen øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar. Medlemmene innkalles med 1. måneds varsel. Kunngjøring skjer på hjemmeside, ved sms og annonse.

§10

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 14. dager før årsmøtet.


§11

Det ordinære årsmøtet skal behandle:

 1. Styrets årsberetning
 2. Regnskap, framlagt i revidert stand
 3. Planer og budsjett for kommende år
 4. Fastsettelse av kontingent og avgifter
 5. Innkomne forslag
 6. Foreta valg på:


a. Leder, nesteleder, kasserer og sekretær som velges for 2 år. 2 av styrets medlemmer uttrekkes ved første gangs valg slik at minst 2 av styrets medlemmer blir sittende ved nytt valg.

b. Varamedlemmer til styret som velges for 1 år.

c. Valgkomite på 3 medlemmer.

d. 2 revisorer m/1 varamedlemmer

e. Havnekomite og eventuelle andre komiteer.


Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt i overenstemmelse med §8. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, med mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet.

For å bli valgt, må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. Hvis ikke, holdes omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest stemmer.


§12

Bangsund Båtforening ledes av et styre som består av leder og 3 styremedlemmer samt leder av havnekomiteen. Leder av havnekomiteen innehar samtidig vervet som nestleder. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles etter behov.§13

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. Styret oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, med mindre disse velges på årsmøtet.

Styret bestemmer i samarbeid med de arrangerende komiteer når og hvor og i hvilken ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes.

Styret holder møter så ofte de finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet beretning om foreningens virksomhet og revidert regnskap.

Styret er beslutningsdyktig når leder/-nesteleder og minst 2 styremedlemmer er tilstede. Leder og ett styremedlem forplikter i fellesskap med sine underskrift foreningen like overfor tredjemann.


§14

Underkomiteene skal innen den 15. oktober sende sin årlige rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning.

Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet gjennom styret.


5. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

 §15

Styret kan, når de finner det nødvendig og når minst 1/5 av medlemmene forlanger det med skriftlig angivelse av hvilke saker som ønskes behandlet, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkallingen skjer med 8 dagers varsel og med angivelse av hvilke saker som står på dagsorden.


§16

Forslag til endringer av eller tillegg til disse lover forelegges årsmøtet gjennom styret innen den frist som er nevnt i §9. Vedtak må fattes med 2/3 flertall.


§17

Oppløsning av Bangsund Båtforening kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall. Eventuell kapital disponeres av årsmøtet med alminnelig flertall til et allmennyttig formål etter innstilling av det sittende styret. 

 

HAVNEREGLEMENT FOR BANGSUND BÅTFORENING


§1

Båteiere som er medlem av Bangsund Båtforening kan få anvist plass i båthavna. Det etableres en venteliste for båtplass i havna og den som står først på ventelisten har førsterett når det blir plass ledig.

Anvisning av båtplass foretas av havnekomiteen. Enhver båteier må godta den båtplass som blir anvist.

Dersom tildelt båtplass ikke blir benyttet pga. sykdom, havari eller andre årsaker, skal båtplassen kunne leies ut midlertidig av styret/-havnekomiteen etter fastsatte priser for korttids leie. Plasser kan leies ut for en hel sesong eller for en måned. Ved utleie for en sesong er gjensidig oppsigelse 1.mnd., mens det ved månedsleie er gjensidig oppsigelse 14. dager. Ved fravær på mer enn ett år må skriftlig søknad om å få beholde plassen sendes styret. Maksimal båtstørrelse for plassering i havna settes til 35 fot, men større båter kan etter vurdering fra styret og havnekomiteen på plass.

Alle båter som etter loven er registreringspliktig må være registrert og påført nummer. Årsleie av båtplass fastsettes av årsmøtet.

 

§2

Medlemmene har ikke rett til framleie av båtplass, men rettighetene kan overdras sammen med båten til ektefelle eller barn. Samme rett gjelder arv.

 

§3

Oppsigelse av båtplass i havna skal skje skriftlig innen 1.januar. 

Årsmøtet fastsetter engangsbeløp.

Innbetalt engangsbeløp tilbakebetales ved oppsigelse

 

§4

Båtene skal fortøyes forsvarlig for og akter slik at de ikke skader sidemannens båt og slik at de ikke skader kaianlegget.

For aller båter er det påbudt med gummifjærer (eller annen demping) på fortøyningene, dette for å minske belastningen på bryggene og utliggerne.

Enhver båteier har ansvar for tilsyn og pass av den båtplass han er tildelt.


Det er forbudt å bruke sjakkel av metall til fortøyning på brygger og utliggere, da dette skader overflatebehandlingen på anlegget.

 

§5

Under ferdsel i havna må ikke farten være større enn nødvendig for å kunne manøvrere båtene. MAKS 5 KNOP INNENFOR BETONGBRYGGA.

 

§6

De som ferdes i havna må rette seg etter havnekomiteens anvisning.

 

§7

Dato for åpning og stenging av båthavna bestemmes av styret og havnekomiteen for hvert år. De avgjør også om havna tillates brukt i vinterhalvåret.

 

§8

Bangsund Båtforening overtar intet ansvar for skader som måtte påføres båter eller personer i båthavna.


§9

Enhver båteier som bytter båt plikter å informere styret/havnekomiteen om dette. Hvis båtstørrelsen endres, skal det i god tid søkes om endring av plass før båt legges ut. Dette for at styret/havnekomiteen skal kunne finne ut om det er mulighet for å finne riktig plass. Alle båteiere plikter å legge fram opplysninger om båten hvis styret/havnekomiteen krever det.


§10 REGLER FOR ANSKAFFELSE, OPPBEVARING OG INNLEVERING AV NØKLER TIL HAVNEANLEGGET.

 

§10.1

Utlevering av nøkler skjer mot kvittering. 

§10.2

Innlevering av nøkkel skjer til leder i havnekomiteen, som også har ansvar for utlevering. 

§10.3

Hvert medlem kan kvittere ut 2 nøkler. Styret gjør dette for at tilgangen til havna skal bli så lettvint som mulig. Det må da betales depositum for 2 nøkler. Skulle dette føre til misbruk, vil styret måtte stramme inn på ordningen.

 

§10.4

Medlemmene er personlig ansvarlig for bruk og oppbevaring av nøkkel. Tapt nøkkel må erstattes.

 

 §11 DUGNADSARBEID

 §11.1

Alle medlemmer med båtplass har plikt til å arbeide fastsatte dugnadstimer. Styret og havnekomiteen fastsetter i fellesskap hvor mange dugnadstimer som skal arbeides. Dugnadsperioden følger kalenderåret (01.01.-31.12).

 

§11.2

Medlemmer som ikke kan møte opp etter innkalling, må selv skaffe erstatning.

 

§11.3

Medlemmer som selvforskyldt ved årets slutt ikke oppfyller kravet til fastsatte timer, må betale timepris for timene som mangler.

 

§11.4

Timeprisen for dugnadsarbeid fastsettes av årsmøtet.